Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich".

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich"

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (obowiązujący do 28.02.2022 r.)

Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (obowiązujący od 01.03.2022 r.)

załącznik nr 1 do Regulaminu "Zasady obliczania dochodu oraz dokumentowania sytuacji materialnej w rodzinie"

załącznik nr 2 do Regulaminu "Szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe oraz dokumentowania tych osiągnięć do stypendium rektora"


WZORY DRUKÓW

wzór nr 1
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów
wzór nr 2
wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku studiów I stopnia
wzór nr 3
oświadczenie studenta I roku studiów drugiego stopnia niebędącego absolwentem studiów I stopnia PBŚ (załącznik do wzoru nr 1)
wzór nr 4
wniosek doktoranta o przyznanie stypendium rektora
wzór nr 5
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
wzór nr 6 
wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
wzór nr 7
wniosek o przyznanie zapomogi
wzór nr 8
zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym..
wzór nr 9
zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wzór nr 10
oświadczenie studenta/doktoranta o dochodzie niepodlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 11
zaświadczenie z urzędu gminy
wzór nr 12
oświadczenie o źródłach utrzymania rodziny
wzór nr 13
wniosek studenta/doktoranta o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny
wzór nr 14
oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
wzór nr 15
postanowienie w sprawie powołania Studenckich Komisji Stypendialnych
wzór nr 16
postanowienie w sprawie powołania Komisji Stypendialnych Doktorantów
wzór nr 17
oświadczenie członka komisji stypendialnej w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych
wzór nr 18
lista rankingowa nr 1 studentów ubiegających się o stypendium rektora
wzór nr 19
lista rankingowa nr 2 studentów ubiegających się o stypendium rektora
wzór nr 20 
lista rankingowa doktorantów ubiegających się o stypendium rektora
wzór nr 21
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/ wniosku o ponowne rozpatrzenie
wzór nr 22
oświadczenie o odbytych studiach