Zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich".

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich"

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (obowiązujący od 01.10.2022 r.)

załącznik nr 1 do Regulaminu "Zasady obliczania dochodu w rodzinie"

załącznik nr 2 do Regulaminu "Wykaz dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz sytuację materialną wnioskodawcy"

załącznik nr 3 do Regulaminu "Szczegółowe zasady przyznawania punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz dokumentowania tych osiągnięć do stypendium rektora"


WZORY DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2022/23


wzór nr 3
oświadczenie - załącznik do wniosku o stypendium rektora dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów  I stopnia PBŚ wzór nr 4 (wyłącznie dla studentów - obywateli Ukrainy o których mowa w art. 40 ust. 10 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
wzór nr 7  (wyłącznie dla studentów - obywateli Ukrainy o których mowa w art. 40 ust. 10 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)
oświadczenie o studiach  
wzór nr 10
oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta-obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 40 ust. 10 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
wzór nr 11
oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (1)
wzór nr 12
oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i opiekunów (2)
wzór nr 13
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym..
wzór nr 14
zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
wzór nr 15
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 16
oświadczenie o źródłach utrzymania rodziny w sytuacji niedostarczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

wzór nr 17
oświadczenie studenta o zrzeczeniu się prawa do odwołania