W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

NIP: 554-031-31-07
REGON: 000001689

ePUAP:/UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP

Biuro Rektora - tel. (52) 374 94 44
email: Biuro.Rektora(at)pbs.edu.pl

Biuro Kanclerza - tel. (52) 374 94 55
email: Biuro.Kanclerza(at)pbs.edu.pl
Kancelaria Główna - fax. (52)374 93 27

Przetwarzanie danych osobowych

Co oznacza skrót RODO?
Skrót RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Od kiedy RODO jest stosowane?
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych jest stosowane od dnia 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.

Kim jest Inspektor ochrony danych?
Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?
Z Inspektorem możesz skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc pod adres iod@utp.edu.pl.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?
Do celów tych należą wszystkie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (uczelni wyższej) i wynikającego z obowiązujących uczelnie publiczne przepisów prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom uprawnionym ustawowo, podmiotom współpracującym przy realizacji naszych celów oraz podmiotom, które uzyskają zgodę właściciela danych na takie udostępnienie

Czy moje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Tak, jeśli właściciel danych będzie tego oczekiwał, dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą.

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?
Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem, że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”). Administrator nie będzie przetwarzał danych dłużej niż wymaga tego obowiązujące prawo.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) pozyskania wiedzy i informacji, w szczególności w zakresie celów, w jakich Twoje dane osobowe są przetwarzane,
d) uzyskania informacji na temat okresu przez jaki Twoje dane osobowe będą przetwarzane,
e) uzyskania wiedzy na temat odbiorców Twoich danych osobowych,
f) żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,
g) poznania założeń ewentualnego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz przynajmniej w przypadku profilowania, konsekwencji takiego przetwarzania,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy mam prawo do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych?
Tak, jeżeli wcześniej została wyrażona zgoda na takie przetwarzanie i dane nie są konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?
Skargę taką można wnieść do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.
W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest konieczne?
Tak, obowiązek podania danych osoby wynika z przepisów prawa i jest niezbędny do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której te dane dotyczą, a administratorem.

Czy wobec podanych przez mnie danych osobowych następuje automatyczne podejmowanie decyzji lub profilowanie?
W oparciu o Twoje dane osobowe nie są podejmowane żadne automatyczne decyzje lub profilowanie. Podejmowane automatycznie czynności ograniczają się do porządkowania danych, a wszelkie decyzje są podejmowane przez uprawnione Komisje oraz osoby. Każda osoba odbierająca decyzję jest poinformowana o trybie wyrażenia własnego stanowiska i prawie do zakwestionowania tej decyzji.Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz klauzule informacyjne w poszczególnych sprawach znajdują się pod adresem https://odo.utp.edu.pl/

Powiadom znajomego