W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Politechnika Bydgoska
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz Aleje Prof. Sylwestra Kaliskiego 7

NIP: 554-031-31-07
REGON: 000001689

ePUAP:/UTPBYDGOSZCZ/SkrytkaESP

Biuro Rektora - tel. (52) 374 94 44
email: Biuro.Rektora(at)pbs.edu.pl

Biuro Kanclerza - tel. (52) 374 94 55
email: Biuro.Kanclerza(at)pbs.edu.pl
Kancelaria Główna - fax. (52)374 93 27

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wstępnych profilaktycznych badań lekarskich


Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla studentów/stażystów
(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)


I. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz,

NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN

1.       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla 130 studentów/stażystów w ramach projektu „SZARŻUJ NA STAŻ! – program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy – II edycja” nr POWR.03.01.00-00-S135/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Dział. 3.1.  Kompetencje w szkolnictwie wyższym) CPV: 85121000-3 – usługi medyczne

2.       Zapytanie dotyczy badań lekarskich w celu odbycia staży w Zakładach Pracy poza Zakładem Pracy Zamawiającego, do których stażyści zostaną skierowani przez Zamawiającego. Zamawiający jest płatnikiem wykonywanych badań.

3.       Liczba studentów/stażystów kierowanych na badania 130

4.       Usługa musi być wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm)

5.       Badania obejmują badania konsultacyjne i inne badania określone we wskazówkach metodycznych, stanowiących załącznik do rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r

6.       Badanie okulistyczne przeprowadzane w ramach wstępnych badań profilaktycznych obejmuje w szczególności ustalenie potrzeby stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz w przypadku jej stwierdzenia, określenie parametrów szkieł korygujących wzrok.

  1. Skierowani stażyści zajmują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe powyżej czterech godzin pracy/dzień w przedsiębiorstwach branży mechanicznej, transportu oraz odnawialnych źródeł energii

 


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.       Badanie wstępne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego dla każdej skierowanej przez Zamawiającego osoby stwierdzającym: brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

2.       Organizacja świadczenia usług lekarskich:

-        Wykonawca przeprowadzi badania profilaktyczne na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego na którym Zamawiający określi Zakład Pracy, w którym będzie odbywany staż.

-         badania wykonywane będą po telefonicznym zgłoszeniu się osoby skierowanej i  ustaleniu terminu i godziny rozpoczęcia badań; termin rozpoczęcia badań zaproponowany przez Wykonawcę nie może przypadać później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia się skierowanej osoby;

-        badania zakończone będą niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu rozpoczęcia badań; w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania badań specjalistycznych, innych niż określone we wskazówkach metodycznych, termin oczekiwania na to badanie nie przekroczy 7 dni roboczych;

-        Wykonawca zapewni bieżącą realizację usług medycznych, w szczególności dyżur od poniedziałku do piątku lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych oraz zastępstwa w razie czasowej nieobecności lekarzy specjalistów.


Badania lekarskie będą wykonywane w miesiącach: V.2018-VIII.2019r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminów.

Zamawiający rozliczał się będzie z Wykonawcą co najmniej raz w skali miesiąca za faktycznie przebadaną liczbę stażystów. Wykonawca wystawi  Zamawiającemu faktury VAT. 

Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w umowie max. do 10%, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie. Wykonawca wystawi fakturę VAT obejmującą rzeczywistą zrealizowaną wielkość dostawy.


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2019r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

·         posiadać datę sporządzenia,

·         zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

·         kserokopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć  w terminie do dnia 10.04.2018 r. godz. 9.00 w jednej z następujących form:

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres monika.wnek@utp.edu.pl

- faksem numer (52) 374-93-99

- w formie pisemnej w kopercie dostarczonej na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Regionalne Centrum Innowacyjności, pokój nr B117

Na kopercie napis: SZARŻUJ NA STAŻ – II edycja

2.       Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 17.04.2018 r.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.


DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Monika Wnęk pod adresem email: monika.wnek@utp.edu.pl

 

Powiadom znajomego